Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Koolieelse lasteasutuse seadus.

Riigikogu seadus

 

EESTI VABARIIGI LASTEKAITSE SEADUS.

Riigikogu seadus

 

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded.

Sotsiaalminister määrus

 

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis.

Sotsiaalminister määrus

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. 

Vabariigi Valitsuse määrus

 

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.

Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus

 

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond.

Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus

 

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

Kohtla-Järve Lasteaeda Punamütsike vastuvõtu avalduse vorm

 

Avaldus lasteaiast lahkumiseks

Avadus doc  

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 35

https://www.riigiteataja.ee/akt/411122018001 

 
11.01.2019 10:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk