Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

                                                                                                                                                 KINNITATUD

                                                                                                                                                 Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike

                                                                                                                                                direktori 11.12.2020

                                                                                                                                                        käskkirjaga nr 25/2-2

                                       KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE TÖÖKORRALDUSE REEGLID

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Töökorralduse reeglid määravad poolte, edaspidi Tööandja ja Töötajate ühised käitumisreeglid töösuhetes.

1.2 Kõik töökorralduse reeglitega seotud küsimused lahendab Tööandja talle antud õiguste piires ja vastavuses kehtiva seadusandlusega.

1.3 Küsimustes, mis ei ole töökorralduse reeglitega kindlaks määratud, juhinduvad tööandja ja töötaja Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest.

1.4 Töökorralduse reeglid tehakse töötajale teatavaks tema tööle asumisel, hiljem Tööreeglite muudatusi eraldi allkirja vastu ei tutvustata, nende avalikustamisega kodulehel loetakse, et tööreeglite muudatusi on töötajale tutvustatud.

1.5 Tööandja tagab töötajatele võimaluse igal ajal tutvuda töökorralduse reeglitega, mille eksemplar on kättesaadav direktori kabinetis.

2. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

2.1 Töölepingu sõlmib, vajadusel muudab, peatab ja lõpetab lasteaia direktor või tema asendaja kohusetäitja.

2.2 Leping koostatakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.

2.3 Töölepingu sõlmimisel määratakse kindlaks: töölepingu number, töölepingu sõlmimise kuupäev ja koht, poolte andmed (nimi, isikukood, aadress), lepingu tähtaeg, töö sisu, töötaja ja tööandja kohustused, töötegemise koht, töötasu suurus ja maksmise kord, tööaeg, puhkuse kestus, lõppsätted. Töölepingu tingimustes võivad olla kokkulepped ka muudes küsimustes.

2.4 Töölepingu sõlmimisel tuleb esitada tööandjale kirjalik avaldus ja järgmised dokumendid: isikut tõendav dokument (ID- kaart, pass), eesti keele taseme tunnistus (mitte eesti emakeelega töötaja), vajaliku kvalifikatsiooni ja haridust tõendavad dokumendid, tervisetõend, kui tööleping sõlmitakse tööks, kus on ettenähtud eelnev tervisekontroll, seadusega ettenähtud juhtudel töötamisluba välismaalase või kodakondsuseta isiku tööle võtmist, tööandja võib küsida karistusregistrist töötaja kohta väljavõtte vastavalt karistusregistri seadusele, töötajal on õigus omaalgatuslikult esitada iseloomustusi, soovitusi ja muid dokumente, mis kajastavad tema eelnevat töötamist.

2.5 Töölepingu sõlmimisel rakendatakse katseaega kuni 4 kuud.

2.6 Iga töötaja kohta peetakse isiklikku toimikut mis koosneb tööleping ja töölepingu muutmised, ametijuhend, tööajagraafik haridust tõendav dokument, eesti keele valdamistase dokument, isikut tõendav dokument, muud olulised dokumendid. Pedagoogide isiklikke toimikuid peab õppealajuhataja (täiendkoolituste tunnistused ja muu).

2.7 Töölepingu muutmine on lubatud ainult poolte kokkuleppel (va seaduses ettenähtud juhud), see vormistatakse kirjalikult, allkirjastatakse nii töötaja kui tööandja poolt.

2.8 Töölepingu lõpetamine või ülesütlemine toimub üksnes Eesti Vabariigi Töölepingu seaduses ettenähtud alustel ja korras.

2.9 Töölepingu lõpetamisel tuleb töötajal viimaseks tööpäevaks esitada ringkäiguleht, kus õppealajuhataja, rühma õpetajad majandusjuhataja, tervishoiutöötaja tõendavad oma allkirjaga, et ei oma varalisi nõudmisi ega pretensioone töölt lahkuja suhtes.

2.10. Töötaja kõik valmistatud õppevahendid ja koostatud õppematerjalid jäävad lasteaia kasutusse ning kuuluvad lasteaia omandisse, va soetatud isiklikult arvelt.

2.10 Tööandja teeb töölepingu lõpetamise kohta käskkirja, milles näidatakse lepingu lõpetamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile, samuti töölepingu lõpetamise päev, kasutamata jäänud puhkuse eest rahaline hüvitis, töötajale või tööandjale hüvitusemaksmine ja lepingu järgi saadu tagastamine.

3. POOLTE KOHUSTUSED

3.1 Pooled kohustuvad vastastikku:

3.1.1 täitma töölepingu tingimusi ja teisi omavahelisi sõlmitud kokkuleppeid;

3.1.2 täitma käesolevaid töökorralduse reegleid;

3.1.3 töötervishoiu, tööohutuse, tuleohutuse tervisekaitse eeskirju;

3.1.4 hoiduma tegudest, mis kahjustavad teise poole huve ja vara;

3.1.5 olema teineteise suhtes viisakad, korrektsed käitumises;

3.1.6 täitma seadustes ja haldusaktides ettenähtud muid vastastikuseid tööalaseid kohustusi.

3.2 Töötaja kohustused:

3.2.1 täitma oma kohustusi tööandja suhtes lojaalselt, teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö eripärast tuleneva vajaliku hoolsusega;

3.2.2 tegema kokkulepitud tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal ning täitma Tööandja erikorralduseta muid ülesandeid, mis tulenevad töö eripärast;

3.2.3 õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja seaduslikke korraldusi;

3.2.4 osalema oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel;

3.2.5 hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel töökohustuste täitmist või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;

3.2.6 tegema tööülesannete täitmiseks koostööd teiste lasteaia töötajatega;

3.2.7 vajadusele asendada ajutiselt puuduvat töölt töötajat;

3.2.8 teatama direktorile, majandusjuhatajale viivitamatult töötakistusest või selle tekkimise ohust ning võimaluse korral erikorralduseta kõrvaldama takistuse või selle tekkimise ohu;

3.2.9 hoiduma tegudest, mis kahjustavad tööandja mainet või põhjustavad klientide või partnerite usaldamatust tööandja vastu;

3.2.10 teatama tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja selle eelduslikkust kestusest (pedagoogid – õppealajuhatale, abipersonal – majandusjuhatajale);

3.3 Tööandja kohustused:

3.3.1 kindlustama töötaja kokkulepitud tööga, andma töötajale selgeid õigeaegseid korraldusi;

3.3.2 maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal;

3.3.3 andma töötajale ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;

3.3.4 tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust;

3.3.5 tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused;

3.3.6 austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi;

3.3.7 andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ja muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi;

3.3.8 mitte avaldama töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta;

3.3.9 Töölepingu seaduse § 41 lõike 2 kohaselt peab tööandja töötlema töötaja isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduse järgi.

3.3.10 Töötaja tervisega seotud andmed on delikaatsed isikuandmed, mida võib töödelda ainult seadusega sätestatud juhtudel ja ulatuses. Tööandjal on õigus saada tööohutuse ja töötervishoiu seadusega ette nähtud tervisekontrolli tulemuste kohta.

4. PUUDUVA TÖÖTAJA ÜLESANNETE TÄITMINE

4.1 Tööandja võib ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks või vaba töökoha täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel, kui lasteaia töö oleks töötaja puudumise tõttu takistatud:

4.1.1 jagada puuduva töötaja tööülesanded teiste töötajate vahel, vabastamata neid oma ülesannete täitmisest;

4.1.2 määrata puuduva töötaja ülesanded teisele töötajale, vabastades teda oma ülesannete täitmisest;

4.2 Töötaja võib punktis 4.1 nimetatud ülesannete ajutisest täitmisest keelduda, kui nende täitmine on talle tervise tõttu vastunäidustatud või eeldab kõrgemat kvalifikatsiooni või teistsugust erialast ettevalmistust kui see, mis antud töötajal on.

4.3 Töötajale, kes punkti 4.1.1 alusel asendab puuduvat töötajat, makstakse lisaks tema enda töötasule täiendavat töötasu kuni 50% puuduva töötaja ametitasu ulatuses.

4.4 Töötajale, kes punkti 4.1.2 alusel asendab puuduvat töötajat, makstakse puuduva töötaja ametitasu.

4.5 Kui puuduva töötaja asendamist ei loeta ühekordse tööalase korralduse täitmiseks, vormistatakse puuduva töötaja asendamine töölepingu muutmisena.

5. AMETIALASE LÄHETUSE KORD

5.1 Tööandjal on õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljaspool töölepinguga määratud töötegemise asukohta kooskõlas kehtiva tööseadusandlusega.

6. TÖÖAEG, TÖÖAJA KORRALDUS JA ARVESTAMINE

6.1 Lasteaia tööaeg on alates kella 07:00 kuni kella 18:00.

6.2 Vahetustega ja summeeritud tööaja arvestusega töötavate töötajate (valveadministraatorid, kokad) tööajagraafiku koostab majandusjuhataja iga kuu kohta eraldi (lähtudes neljakuu tundide normist) hiljemalt viis päeva enne kalendrikuu algust ning teeb töötajatele teatavaks. Tööajagraafikud kinnitab direktor.

6.3 Tööaja arvestuse korral lähtutakse tööaja üldisest riiklikust normist 40 tundi nädalas – 8 tundi päevas (abipersonal) või õigusaktiga sätestatud lühendatud tööaja normist 35 tundi nädalas – 7 tundi päevas (pedagoogid. logopeed).

6.4 Töötajate tööaja algus, lõpp, puhkamiseks ja einestamiseks antav aeg ning ühest vahetusest teise ülemineku aeg ja kord määratakse kindlaks töölepingu tööajagraafikus.

6.5 Töödel, kus see on vajalik töö iseloomu tõttu, võib suulisel kokkuleppel töötaega jagada igapäevase tööaja osadeks (majahoidja, remonditööline)

6.6 Õpetajaid lubab töölt lahkuda haigestumise või muude mõjuvate isiklikel põhjustel korral õppealajuhataja või direktor. Mitte mingil juhul ei saa lapsi jäta rühmas või õues järelevalveta.

6.7 Lasteaia õpetaja abide ning halduspersonali lubab töölt lahkuda ootamatu haigestumise või muude mõjuvate isiklike põhjuste korral majandusjuhataja või direktor.

6.8 Tööajasisene vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks/lõunastamiseks (30 min) on kehtestatud töötaja tööajagraafikus (sõltuvalt lasteaia päevakavast, lahkumatta lasteaiast).

6.9 Tööandja peab kõigi lasteaia töötajate tööaja ja puudumiste arvestust. Töötajatele tagatakse võimalus tutvuda nende kohta peetava tööaja arvestusega.

6.10 Vabu päevi saab taotleda kirjaliku avalduse alusel.

6.11 Töövõimetuslehele jäämisest ja töövõimetuslehe lõppemisest informeerib töötaja oma otsest ülemust (õppealajuhataja, majandusjuhataja) või direktorit.

6.12 Tööaja hulka arvatakse direktori loal tööülesannete täitmisega mitteseonduvad alljärgnevad vältimatud toimingud: eriarsti vastuvõtul käimine, kui arsti vastuvõtule pole muul ajal aega saada; eemal viibimine töökohalt vähem kui üks tööpäev perekonnaliikme haigestumise/surma korral, perekonnas või elukohas asetleidnud tõsise õnnetusjuhtumi korral.

6.13 Riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on igale töötajale lühendatud 3 tunni võrra – lasteaed töötab tavalistes ajapiirides, töötajatele tagatakse lühendatud tööpäeva tööajagraafik.

7. ÜLETUNNITÖÖ

7.1 Ületunnitööd võib teha poolte kokkuleppel, mis fikseeritakse ületunnitöö arvestuse päevikusse töötaja avalduse alusel. Ületunnitöö eest kokkuleppel töötajatele antakse vabaaeg.

7.2 Tööandja peab ületunnitöö arvestust iga töötaja ja iga ületunnitöö juhu kohtaeraldi.

7.3 Töötajat võib tema nõusolekul rakendada täiendavale ületunnitööle 200 tunniks aastas. Töötaja täiendavale ületunnitööle rakendamisel lähtub tööandja kehtivast seadusandlusest ning selles sätestatud piirangutest ja tingimustest.

7.4 Vääramatu jõu korral on töötaja kohustatud täitma tööandja korraldusi teha ületunnitööd, kui selline töö on ajutine ja tuleb teha viivitamata.

7.5 Vahetustöötaja tööle ilmumata jätmise korral, kui töös ei või tekkida vaheaega, on töötaja kohustatud sellest teatama tööandjale ja jätkama tööd kui ületunnitööd kuni 4 tundi.

7.6 Tehtud lisaöö tasustamine toimub vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt kinnitatud töötasujuhendile või kompenseeritakse vabaajaga.

8. TÖÖTASUSTAMINE

8.1 Töötaja töötasu suurus ja töö tasustamise tingimused lepitakse kokku töölepingus.

8.2 Kokkulepitud töötasust arvestatakse maha seaduses ettenähtud maksud ja maksed.

8.3 Puuduva töötaja asendamise tasustatakse ulatuses kuni 50% puuduva töötaja töötasust.

8.4. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu.

8.5 Töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt järgneva arvelduskuu 12 kuupäeval töötaja poolt osundatud pangakontole.

9. TÖÖTERVISHOIU, TÖÖOHUTUSE JA TULEOHUTUSE ÜLDJUHISED

9.1 Lasteaia ruumides on keelatud:

9.1.1 paigaldada ja kasutada omavoliliselt elektriseadmeid;

9.1.2 sulgeda, ummistada mööbliga ja teiste esemetega väljapääse;

9.1.3 kasutada ja hoida kergestisüttivaid aineid, kuumi ja hõõguvaid esemeid;

9.1.4 omavoliliselt ümber ehitada ja remontida elektriseadmeid;

9.1.5 kasutada rikkis elektrijuhtmeid, pistikuühendusi ja omavalmistatud kaitsmeid.

9.2 Töötaja on kohustatud:

9.2.1 tööpäeva lõpus lülitama välja vooluvõrgust kõik elektriseadmed (v.a. külmutuskapid);

9.2.2 jälgima elektriseadmete korrasolekut, rikete avastamisel teatama majandusjuhatajale;

9.2.3 tööpäeva lõpul, samuti pikemaajalisel töölt ärakäimisel, sulgema korralikult tööruumi aknad, või sulgumist takistavatest asjaoludest teatama majandusjuhatajale;

9.2.4 järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust;

9.2.5 läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;

9.2.6 igast tööõnnetusest teatama lasteaia direktorile, õppealajuhatajale, tervishoiutöötajale, majandusjuhatajale ning vajadusel helistama vastaval hädaabitelefonil.

9.3 Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on kohustatud:

9.3.1 teatama tulekahjust või põlengust hädaabikeskusele (telefon 112);

9.3.2 informeerima põlengust/tulekahjust viivitamatult direktorit ja majandusjuhatajat;

9.3.3 osalema laste evakueerimisel või tule esmasel kustutamisel vastavalt lasteaia tuleohutuseeskirjades sätestatud plaanile ja tegevuskavale.

9.4 Töötaja ja tööandja on kohustatud järgima kehtivat Töötervishoiu ja tööohutuse seadust.

9.5 Tööandjal on õigus määrata töötajale töötervishoidu ja tööohutust käsitleva õigusakti nõude rikkumise eest distsiplinaarkaristus seaduses ettenähtud korras.

9.6 Tööandja on kohustatud:

9.6.1 viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli ning tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud töötingimused vastavalt töökaitsealastele õigusaktidele;

9.6.2 korraldama töötajatele enne tööleasumist töökohale ja ametisse vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise või väljaõppe;

9.6.3 tutvustama töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja kontrollima nende täitmist; 9.6.4 määrama esmaabi andmiseks töötaja ja korraldama tööandja kulul väljaõppe;

9.7 Töötaja on kohustatud:

9.7.1 jälgima, et töö tegemine või selle tagajärjed ei ohustaks tema enda või teiste elu ja tervist ning keskkonda;

9.7.2 täitma tööandja ja töökaitse järelevalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi;

9.7.3 koheselt teatama tööandjale või tema esindajale ohtlikust olukorrast, tööõnnetusest, samuti tema enda tervisehäiretest.

10. TÖÖKULTUUR

10.1 Iga töötaja esindab tööandjat ja lasteaeda, sellest oleneb tööandja ja lasteaia maine. Töötajate omavaheline ja lastevanematega suhtlemine peab toimuma viisakus- ja käitumisnorme järgides.

10.2 Töötaja välimus peab olema korrektne, puhas ja hügieeninõuetele vastav.

10.3 Rangelt on keelatud lastevanemate poolt töötajatele usaldatud informatsiooni levitamine.

10.4 Töötaja eraelu ei tohi segada töötegemist ja häirida kaastöötajaid. Töötajal ei ole lubatud kaastöötaja eraelu arvustamine töö ajal ja -kohas. Tööalased konfliktid ja arusaamatused püütakse lahendada läbirääkimise teel, milles osaleb vajadusel tööandja, tagades osapooli puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse.

10.5 Töötajatele välja antud töövahendeid ei kasutata isiklikel eesmärkidel.

10.6 Isiklik mobiiltelefon töö ajal on hääletu režiimi peal.

10.7 Töötajaid ei tohi ilma juhtkonna teadmata lubada töökohale võõraid isikuid.

11. LASTEAIA TELEFONIDE JA ARVUTI KASUTAMISE KORD

11.1 Lasteaia kõikides üksustes on moobiltelefonid, so lasteaiasisesed lühinumbrid.

11.1.2 Lasteaia telefoni erakõnede jaoks kasutatakse ainult tungiva vajaduse korral.

11.1.3 Lapse tervise- või käitumishäirete korral teavitatakse lapsevanemat telefoni teel.

11.1.4 Kõnele vastamisel ütleb vastaja: tervituse, kes kuuleb vajadusel edastab informatsiooni, kellele see on suunatud ei anna konkreetset vastust küsimustele, milles ei ole pädev.

11.1.5 Vanematele tundliku info edastamine telefoni või e-posti teel: nii telefoni kui e- postiga võib tundlikku infot (erilisus, terviseandmed, usk, päritolu) anda, aga info andja peab olema veendunud, et selle vastuvõtjaks on õige isik. Vastutust selle eest, et teave jõuab õige inimeseni, kannab info andja ning sellest tulenevalt on tal kohustus info saaja isik tuvastada.

11.6 Arvuti kasutamise kord

11.6.1 Rühmades kasutavad õpetajad arvutites WI-FI ühendust ja arvutisse sisenemiseks parooli. Iga rühm kasutab lisaks oma parooli. Õpetajate kohustus on õppe-kasvatustöös vajalike ja seadusega paika pandud dokumentide täitmine ELIIS- is.

11.6.2 Õppealajuhataja kasutuses on arvuti, kuhu siseneb oma parooliga, on EHIS-e, ELIIS-i ja lasteaia kodulehe haldaja ja administraator. Edastab lasteaia kodulehele üldinfot, õppe- ja kasvatustöö osa, ürituste kava ja täidab oma töös teisi vajalikke dokumente. Õppealajuhataja arvuti kasutamiseks teiste õpetajate poolt, on vajalik küsida luba.

11.6.3 Majandusjuhataja, laohoidja ja tervishoiutöötaja kasutuses on eraldi oma arvutid, kuhu sisenevad oma paroolidega. Laohoidja ja tervishoiutöötaja kasutavad oma töös ANC toiduprogrammi. Täidavad oma töös teisi vajalikke dokumente.

11.6.4 Direktori kasutuses on arvuti, kuhu siseneb oma parooliga. On EHIS-e, EKIS-e ja ELIIS-i ligipääs. Koostab ja täidab asjaajamises ja arhiivitöös vajalikke dokumente.

11.6.5. Logopeedi, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja kasutuses on arvutid, kuhu sisenevad oma parooliga. Täidavad tööks vajalikke dokumente ja kasutab korraldamiseks ja läbiviimiseks vajalikke arvutimänge.

11.6.6 Kõik töötajad on kohustatud kasutada arvuteid sihtotstarbeliselt.

12. PUHKUSED

12.1 Töötaja esitab direktorile puhkuse avalduse.

12.2 Pedagoogide puhkuste ajakava koostab õppealajuhataja, tehnilise personali puhkuste ajakava koostab majandusjuhataja. Direktor kinnitab puhkuste ajakava hiljemalt 31. märtsiks ja teeb selle töötajatele teatavaks.

12.3 Puhkuste andmisel lähtutakse töölepingu seadusest. Puhkuse ajakava koostamisel lähtub tööandja töö korraldamise vajadustest, arvestades võimaluse korral töötajate soove. Lasteaia töötajad kasutavad puhkust eeldatavalt suveperioodil. Võimalusel saab puhkust igal aastajal.

12.4 Põhipuhkuse kestus pedagoogidel on 42 kalendripäeva, sobitusrühma pedagoogil ja logopeedil 56 kalendripäeva, õpetaja abidel ja teistel töötajatel 28 kalendripäeva.

12.5. Väljaspool puhkuse ajakava antav puhkus vormistatakse poolte kokkuleppel.

12.6 Tasustamata puhkust antakse töötaja avalduse alusel poolte kokkuleppel.

12.7 Juhul, kui töötaja ei ole võimeline kasutada puhkuseaega haigestumise või muu põhjuse tõttu, ta peab koheselt sellest teavitama direktorit.

13. TÖÖALASTE KORRALDUSE ANDMINE

13.1 Tööalaseid korraldusi, nii suulisi kui kirjalikke, tööülesanneete täitmiseks annab direktor, tema puudumisel selleks volitatud isik, õppealajuhataja, majandusjuhataja ja tervishoiutöötaja.

13.2 Tööalased korraldused, mis puudutavad igapäevast tööd, antakse suuliselt, välja arvatud need, mille vormistamise kirjalik vorm on nõutav kehtiva seadusandlusega.

13.3 Ametialaseid igapäevaseid korraldusi annab ja kontrollib täitmist otsene juht:

  • õppealajuhatajale, majandusjuhatajale, tervishoiutöötajale, asjaajajale – direktor;

  • pedagoogidele, logopeedile, lapsehoidjatele – õppealajuhataja;

  • õpetaja abidele, puhastusteenindajatele, majahoidjale, remonditöölisele, valveadministraatoritele, administraatorile - majandusjuhataja;

  • peakokkale, kokkale – tervishoiutöötaja;

  • köögitöölisele – peakokk, kokk;

  • laohoidjale – peakokk ja tervishoiutöötaja

14. VARALINE VASTUTUS

14.1. Töötaja vastutab tema kasutusse usaldatud tööandja vara eest. Varaliste väärtuste töötajale üleandmise ning tööandjale tagastamise kohta vormistatakse kirjalik varade üleandmise – vastuvõtmise akt.

14.2 Üleviimisel ühest rühmast teise rühma töötaja peab tagastama ja vastuvõtma varalised väärtused üleandmise - vastuvõtmise aktiga.

14.3 Töötaja vastutab oma tahtliku või ettevaatamatu (kergemeelsus, hooletus) käitumise tõttu tekitatud kahju eest.

14.4 Töötaja on kohustatud töölepingu lõppemise korral hiljemalt viimasel tööpäeval tööandjale üle andma kõik tema kasutusse usaldatud töövahendid ja tööandja vara ning üle andma tööandjale tema valduses oleva tööandja kirjaliku dokumentatsiooni.

14.5 Töötaja vastutus sätestatakse töölepingus või ametijuhendis või määratakse vajadusel materiaalse vastutuse lepinguga.

15. LÕPPSÄTTED

15.1. Töösuhetes töötaja ja tööandja vahel tekkinud vaidlused vaadatakse läbi individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

15.2. Töötajate tööülesanded ja tööaeg on täpsemalt määratletud iga töötaja ametijuhendis tööajagraafikus.

16. RAKENDUSSÄTTED

16.1.Käesolevad reeglid jõustuvad nädala möödumisel, nende kinnitamisest lasteasutuse direktori poolt.

16.2 Töökorralduse reeglid jõustuvad nädala möödumisel alates töötaja esimesest tööpäevast töölepingu alusel.

16.3 Töökorralduse reeglid on kohustuslikud täitmiseks kõigi lasteaia töötajate poolt.

16.4 Töökorralduse reeglid kuuluvad läbivaatamisele ja vajadusel muutmisele seadusandluse muutmise korral.

 
28.03.2022 13:24
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk