Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

KIUSAMISEST VABA LASTEAED

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmiga liitumine 2013. aastal.

Programmi rakendatakse ametlikult programmiga liitunud rühmas.

Põhilised eesmärgid:

 1. luua lasteaia laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe;

 2. luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt;

 3. luua õhkkond, kus lapsed hoolivad üksteist, kiusamise korralsekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Põhimõtted:

 1. sallivus – näha ja arvestada lasterühma mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena; näha erinevuses tugevust nii üksiku lapse kui ka rühma jaoks;

 2. austus – suhtuda austuse ja hoolivusega rühma kõigisse lastesse; mitmekesisuse omaks võtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine;

 3. hoolivus – näidata välja huvi, kaastunnet, hoolivust ja abivalmidust kõikide laste vastu, nii endast väiksemad kui ka eakaaslaste suhtes;

 4. julgus – jääda endale kindlaks ja panna paika oma priid; astuda vahele, kui näed mõnda last teiste piire ületamas, olla julge ja hea kaaslane, kes astub ebaõiglusele vastu.

Sihtgrupid:

 1. lastega töötavad professionaalid (kogu lasteaia personal), keda innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel; lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks;

 2. lastevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otsete ettepanekutega nende tegevuste eest vastutama;

 3. lapsed, keda innustatakse aktiivsemalt muutuma; erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelist.

Tegevuste vahendid ja korraldamine:

 1. kohver – sisaldab mitmeid vajalikke vahendeid;

 2. õpetajaraamat, kus on toodud programmi tagapõhi ning antakse teavet kiusamise kohta ja kuidas programmi ellu viia; tegevuste kirjeldus, mida saab teha laste, lastevanemate ja töökaaslasega;

 3. massaažiraamat, kus on jutud ja nende juures pildid ja vastavatest liigutustest; jutud on lühikesed muinaslood, mis köidavad lapsi, pakuvad turvatunnet ja äratavad tähelepanu;

 4. suur lilla sõber Karu ( õpetajale, vanemale), kes seostub lasteaialastel üksteisthoolimisega, olla kõigile hea kaaslane ning kasutatakse esmajoones lastekoosolekutel, erinevates tegevustes ja sotsiaalsetes käitumismudelites;

 5. väikesed lillad karud (lastele), iga laps saab endale isikliku karu, kes kehtestab kollektiivi, mis ümbritseb programmi; karukesi kasutatakse lastekoosolekutel, kus need on omamoodi mänguandeks, et juttu tuleb kiusamise ennetamisest; lapsed saavad karusid kasutada ka lohutajatena ning neid võib kasutada teisteski tegevustes.

 6. kohvris on 22 vestluskaarti, arutelukaarid, nõuannevoldikud, kleebised, postikaardid.

Kiusamisvastase programmi tegevused kavandavad rühmaõpetajad üheks õppeaastaks rühma aasta õppe- ja kasvatutegevusekava osana. Eraldi tegevus kavandatakse ja viiakse läbi üks kord nädalas, vajadusel korraldatakse koheselt probleemi tekkimisel.

 

 

 

 
19.02.2020 10:46
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk