Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

                                                                                                                                              KINNITATUD

                                                                                                                                              Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike

                                                                                                                                              direktori 30.08.2019

                                                                                                                                              käskkirjaga nr 15-1/2-2

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE ÕPPEKAVA

SISUKORD

1. peatükk ÜLDSÄTTED… 5

§ 1. Lasteaia liik ja eripära ... 5

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID, PÕHIMÕTTED, SISU JA LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL VANUSETI ... 6

§ 2. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ... 6

§ 3. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted ja õpikäsitus ... 6

§ 4. Õppe- ja kasvatuse sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti ... 7

1) Valdkond Mina ja keskkond… 8

2) Valdkond Keel ja kõne …12

3) Valdkond Eesti keel kui teine keel ... 15

4) Valdkond Matemaatika... 19

5) Valdkond Kunst ... 22

6) Valdkond Muusika ...  26

7) Valdkond Liikumine … 28

3. peatükk ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS … 31

§ 5. Õppeaasta … 31

§ 6. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine … 31

1) Päevakava koostamise põhimõtted … 31

2) Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus … 32

3) Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise suveperioodil … 32

4) Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise Jõuluajal … 32

§ 7. Liitrühm … 33

§ 8. Eesti keele kui teise keele õppe korraldamine .... 34

1) Eesti keele õpe eraldi tegevustena ..... 34

2) Keelekümblus …35

3) Eesti keele õpe lasteaedade riikliku alushariduse pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" alusel ...

4. peatükk LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE NING KORRALDUS JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED ....37

§ 9. Lapse arengu analüüsimine ja hindamine lasteaias …37

§ 10. Lastearengu ja kooliks valmisoleku hindamine lasteaias … 40

1) Laste ettevalmistamine kooliks …40

2) Kooliga koostöö korraldus ja põhimõtte … 41

3) Koolivalmiduse kaart ... 41

5. peatükk ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS …. 42

6. peatükk LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS …43

7. peatükk TERVIST EDENDAV LASTEAED …45

8. peatükk «KIUSAMISEST VABA LASTEAED» …47

9. peatükk ROBOTOTEHNIKA ... 49

10. peatükk ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD … 50

LISA 1. Kavandatav temaatika eesti keele kui teise keele õpetamiseks lasteaias

LISA 2. Koolivalmiduse kaart

 
18.03.2020 09:43
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk