Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Maikuus  2017 Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike lülitus tegevusse ROBOTOTEHNIKA valdkonnas, mida toetas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)  - Haridus- ja Noorteamet, veebilehlt www.harno.ee                   

                                                                                      

                Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsikke õppekava, 9. peatükk
                                               ROBOTOTEHNIKA

"Robototehnika" programmiga liitumine 2017. aastal.

Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot robotid ja teised

Seadmeid kasutavad lapsed vanuses: 3-7aastat

Seadmete kasutamise eesmärgiks on, et:
1) laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
2) laps soovib ja julgeb eesti keeles suhelda;
3) lapsel areneb mälu, kõne, fantaasia, loogiline mõtlemine, loovus;
4) lapsel arenevad matemaatilised oskused (orienteerumine ruumis, loendamine, geomeetrilised kujundid);
5) laps robotite abil mänguliselt omandab nii keelt, kui ka progranneerimise algteadmisi;
6) laps mõistab põhjuse ja tagajärje seost.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel robotitega:
1) lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma tegevuse kavandamisel;
2) suunatakse lapsi õpitavat keelt kasutama tegevustes ning suhtlemisel, luuakse selleks lapsi huvitavaid olukordi;
3) harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks.

Õppevormid ja meetodid:
Individuaaltöö, grupitöö, viktoriin.

Robotite kasutamise tulemusel 6-7aastane laps:
1) saab hakkama roboti  juhtimisega ja programmeerimisega;
2) oskab loendada ja orienteeruda õppematil (edasi - tagasi, paremale - vasakule jne);
3) mõistab põhjus-tagajärg seost;
4) oskab töötada meeskonnas;
5) saab aru korraldusest ja toimib vastavalt;
6) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega.

Roboteid kasutatakse lisaks teistele õppeviisidele ja meetoditele  õppevaldkondades:
1) eesti keel kui teine keel;
2) mina ja keskkond;
3) keel ja kõne;
4) matemaatika;
5) kunst.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel õpetajad lähtuvad tegevuse eesmärgist, teemast  ning lapse huvist ja arengust.

 
09.01.2024 21:15
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk