Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Bee-Bot robotid

Maikuus  2017 Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike lülitus tegevusse ROBOTOTEHNIKA valdkonnas, mida toetab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).                                        

                                                                                       Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus

Seadmeid (mesilased) kasutavad lapsed vanuses: 3-7 aastat

Õppevaldkond: Eesti keel kui teine keel

Seadmete kasutamise eesmärgiks on, et:
1) laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
2) laps soovib ja julgeb eesti keeles suhelda;
3) lapsel areneb mälu, kõne, fantaasia, loogiline mõtlemine, loovus;
4) lapsel arenevad matemaatilised oskused (orienteerumine ruumis, loendamine, geomeetrilised kujundid);
5) laps robotite abil mänguliselt omandab nii keelt, kui ka programmeerimise algteadmisi;
6) laps mõistab põhjuse ja tagajärje seost.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel Bee-Bot robotitega:
1) lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma tegevuse kavandamisel;
2) suunatakse lapsi õpitavat keelt kasutama tegevustes ning suhtlemisel, luuakse selleks lapsi huvitavaid olukordi;
3) harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks.

Õppevormid ja meetodid: individuaaltöö, grupitöö, viktoriin.

Bee-Bot robotite kasutamise tulemusel 6-7aastane laps:
1) saab hakkama Bee-Boti juhtimisega ja programmeerimisega;
2) oskab loendada ja orienteeruda õppematil (edasi - tagasi, paremale - vasakule jne);
3) mõistab põhjus-tagajärg seost;
4) oskab töötada meeskonnas;
5) saab aru korraldusest ja toimib vastavalt;
6) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega.

 
29.05.2017 15:15
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk