Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Kinnitatud Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike
hoolekogu koosolekul 27.05.2015 protokoll nr 58

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE KODUKORD

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav direktori kabinetis.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjale (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

2. Koostöö lastevanematega
2.1. Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike eeldab lapsevanemalt usaldust lasteaia ja rühma töötajate vastu, mis tagab lastele rahulikku kohanemise ja turvatunde lasteaias.
2.2. Lasteasutuse ja lastevanemate partnerlus tugineb vastastikusele lugupidavale suhtlemisele, probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps.
2.3. Vanem saab infot
www.lasteaedpm.edu.ee, rühmade blokilt,  rühma/lasteaia infotahvli(te)lt, telefoniteel, meili teel.
2.4. Lapsevanemate ja õpetajate kokkuleppel võib lisaks infot jagada muude suhtlusportaalide kaudu.
2.5. Vanema(te) kontaktandmete muutumisest teatada viivitamatult rühma õpetajale.
2.6. Laste sünnipäevade tähistamise lepivad rühma lapsevanemad ja õpetajad omavahel kokku. Tuua lasteaeda on lubatud komme ja küpsiseid.
2.7. Oma konstruktiivsed  ettepanekud esitab lapsevanem õpetajale ja vajadusel juhtkonnale.
2.8. Kõiki probleeme saab lahendada ainult lasteaia ja lapsevanema avatud koostöös.
2.9. Lastevanemate koosolekute ja lastepidude ajal lapsevanemad  mobiiltelefoniga ei räägi.

3. Lapse kasvamine ja areng  
3.1. Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
3.2. Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
3.3. Lapsed viibivad päeva jooksul õues vastavalt kehtivale Sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale .
3.4.  Vanematel on õigus:
1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nendetingimuste kujunemisele;
3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.
3.5. Vanemad on kohustatud:
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
3.6. Osalema lapse arenguvestlusel, rühma koosolekutel ja ühisüritustel.
3.7. Lapse arengu ja käitumisega seotud probleemide korral on lapsevanem kohustatud tegema koostööd lasteaiaga, et tagada lapsele vajalik abi ning teistele rühma lastele ja õpetajatele turvaline arengu- ja töökeskkond.
3.8. Lastele parema arengukeskkonna loomisel ning rühma ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel teevad vanemad rühma õpetajatega koostööd.

4. Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast ära viimine
4.1. Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike lahtioleku aeg: tööpäevadel 7.00-18.00
4.2. Lapse toob lasteaeda ja viib lasteaiast ära täiskasvanu.
4.3. Laps tuuakse lasteaeda puhtana ja puhtalt riietatuna.
4.4. Lasteaeda tulles annab vanem lapse isiklikult üle rühma õpetajale.
4.5. Vanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival ajal, kuid arvestades seejuures lasteaia päevakavaga. 
4.6. Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel tuleks arvestada, et laps vajab lastekollektiivis kohanemiseks aega, mis lapse individuaalsust arvestades on soovitavalt kuni 1 nädal. Kohanemisperioodil tuleb vanem lapsele järele rühmaõpetajaga kokkulepitud ajal.
4.7. Hommikusöök on ajavahemikul 8.00 - 9.00. Hiljem ei ole rühmas lubatud toidujääke hoida (va vitamiinipausi vahepala).
4.8. Kui laps mingil põhjusel lasteaeda ei tule, peab sellest teatama rühma telefonile.
4.9. Kui laps tuleb lasteaeda peale 9.00, tuleb sellest kindlasti teatada 9.00-ks, et laps saaks sel päeval lõunasööki ja oodet. Kokkuleppel vanemaga võib vanem teada anda ka ainult puudumistest ja vastasel juhul pannakse laps alati sööjate nimekirja.
4.10.Lapsele järele tulles teavitada kindlasti õpetajat lapse lahkumisest. Laps ei tohi lahkuda laseaiast üksinda.
4.11.Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest eelnevalt teavitada õpetajat. Erikordadel kirjalikel kokkuleppel mõlema lapsevanema ja rühmaõpetajate vahel lapse viib lasteaiast vanemõde/vend kui mitte noorem kui 14 aastat.
4.12.Kui kell 18.00 ei ole lapsele keegi järele tulnud, otsib õpetaja kõigepealt kontakti lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ning järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
4.13.Laste turvalisuse tagamiseks on lapsevanem kohustatud lasteaia õealal jalgvärava sulgema nii lasteaeda last tuues kui õhtusel ajal last koju viies.

5. Riietus
5.1. Iga laps omab riiete kappi, mille korrashoiu tagab lapsevanem.
5.2. Et ära hoida riiete kadumist ja vahetusse minemist on soovitav riietele kirjutada sisse lapse nimi.
5.3. Lapsel on lasteaias kaasas isikliku hügieeni vahendid (kamm, taskurätid, vajadusel mähkmed), vahetusjalatsid ning vajadusel vahetuspesu ja/või magamisriided, õuemineku riided, toariided. Kui vanem lubab lapsel tänava riietusega õue mängima minna, peavad lapsel olema kaasas vahetuskindad kojuminekuks.
5.4. Liikumistunnis kasutatakse võimlemisriideid, mille kohta annavad teavet rühma õpetajad või liikumisõpetaja.
5.5. Lapsevanem tagab lapse vajalikud riided kogu päevaks.
5.6. Laps tuleb riietada vastavalt ilmastikule. Ka suvel on vaja lapsel peakatet.
5.7. Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumine ei tekita probleeme.

6. Haigused ja eritingimused
6.1. Vanem informeerib lasteasutuse tervishoiutöötajat kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
6.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
6.3. Lapse haigusest teatamine on soovitav nakkushaiguste puhul kas rühmaõpetajale, tervishoiutöötajale telefonil 55651423 või juhtkonnale telefonil 3371770.
6.4. Haige lapse hoiukoht on kodu. Halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla.
6.5. Õpetajal on õigus  mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, tugev nohu, köha jms.) või keda lapsevanem ei luba õue. Vastasel juhul on nakatumisoht kõigil, kes haige lapsega kokku puutuvad.
6.6. Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel tervishoiutöötajat.
6.7. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui lapsel esineb raskeid kroonilisi haigusi, mis võivad vajada õpetaja eritähelepanu (langetõbi, diabeet, allergia jms), sellest kindlasti lasteaeda kirjalikult teavitada. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigus) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. Sellisel juhul vastutab oma lapse tervise eest ikkagi lapsevanem ning lapsevanem peab informeerima õpetajaid vajalikust käitumisest lapse haigusest tingitud tervisehädade korral. Vanem ei too ohtlikus seisundis last lasteaeda.

7. Lasteaiatasu
7.1. Lasteaiatasu koosneb osalustasust ja toidurahast. Arved lapse toiduraha ja osalustasu maksmiseks saab lapsevanem tema poolt määratud meilile ning maksab hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks linnavalitsuse pangakontole. Lasteaial on vajadusel õigus nõuda vanemalt maksmist tõendavat dokumenti.
7.2. Lasteaiatasu ühe kuu võlgnevuse korral esitab lasteasutus lapsevanemale vastavasisulise kirjaliku teate andes tasumiseks uue tähtaja. Kui vanem ei ole nimetatud tähtajaks võlga tasunud, on lasteaial õigus laps nimekirjast kustutada.

8. Toitlustamine
8.1. Lasteasutuses on kolm söögikorda. Söögiaegade info ja menüü on rühma infostendil. 
8.2. Lapsevanem teavitab rühma õpetajaid lapse toitumisharjumustest ja toob tervishoiutöötajale arstitõendi toiduallergiate kohta.
8.3. Lapsevanemal ei ole õigust nõuda toitlustajalt erimenüüd.
8.4. Võimalusel arvestab toitlustaja lapse tervisest tulenevate erisustega toitlustamisel, kuid kui see ei ole võimalik, saab vanem ise mõne toidu või toiduaine asendada kodust tooduga.
8.5. Usulistel veendumustel põhinevate toitumiserisuste korral teeb lapsevanem lasteaiaga koostööd.

9. Turvalisuse tagamine
9.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
9.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt  lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
9.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikuteomavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
9.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
9.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
9.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid ja töötajate autod, kellel on vastav luba direktorilt.
9.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja, sh jälgratta, kelgu kadumise või purunemise eest.
9.8. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit, õppealajuhatajat, tervishoiutöötajat laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
9.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
9.10.Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine (rühma) töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

                       

 
13.10.2015 13:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk