Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Lasteaed PUNAMÜTSIKE kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku (alates detsembrist 2007).

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE PRIORITEETSED VÕTMEALAD JA VALDKONNAD

Lasteaed Punamütsike näeb oma missiooni, et laps oleks õnnelik siin ja praegu

Ülaltoodust teeme järelduse, et prioriteetsed võimealad ja suunad on samuti ka:
• Terviseõpetuse tunnid lastele ja vanematele
• Koostöö perekondadega
• Lapse ja vanemate vabaaja koosveetmise
• Tervislik toitumine lasteaias ja kodus
• Õuesõppe – võti füüsilise aktiivsuse suurendamisel suunatud tegevus
• Personali areng – lasteaia töötaja tervislik elustiil on lastele eeskujuks!


Tegevuste põhieesmärk  - kujundada tervisliku eluviisi püsivad harjumused

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE VISIOON

Meie  arvates eduka lasteaia näitajad on:
• Turvaline ja korrastatud keskkond
• Selged eesmärgid
• Tugev pedagoogiline juhtimine
• Kõrged nõudmised
• Piisav tagasiside õpitegevusest
• Pedagoogiline kultuur
• Head suhted kodudega
• Lasteaia omanäolisus

Prioriteediks peame kollektiivi meeskonnatööoskust ning uuendamisvalmidust:
• Ühiselt aktsepteeritud kutsehoiakud ja väärtushinnangud
• Ühised kutsekäitumise normid, müüdid ja tabud
• Meeskonna integreeritus, meie – tunne, identiteet
• Missiooni ja strateegia ühtemoodi tõlgendamine
• Tugev motivatsioon pedagoogiliseks tööks
• Pedagoogide valmisolek täiendkoolitusele
• Juhtimiskultuur, suhtlemiskultuur, töökultuur
Selles osas on tähtis töötajate tunnustussüsteemi väljatöötamine  (täiustamine).
Personali arendamistaktika seisneb haridustase tõstmises ning professionaalsuse kasvus.

Õppe-kasvatustöös põhilised suunad näeme järgmiselt:
• Õues õppimise kava väljatöötamine ja rakendamine
• Laste arengu hindamise süsteemi täiustamine
• Erivajadustega lastele võrdsete arengutingimuste loomine
• Andekate laste maksimaalne arendamise võimaldamine
• Poiste ja tüdrukute eripärane kasvatamine ja õpetamine.

Majandustegevuses pöörata erilist tähelepanu:
• Lasteaiahoone ja ruumide renoveerimine.
• Õueala sisustamise jätkamine: mängu- ja spordivahenditega.
• Lasteaia rühmaruumide remont ning turvalise mööbliga varustamine.
• Lasteaia rühmaruumide sisustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (mööbli uuendamine).

 

 
10.01.2024 17:30
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk