Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

                                      KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS
                                              K O R R A L D U S

Kohtla-Järve                                                                                                          20. veebruar 2024 nr 96

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike
hoolekogu koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2, Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 5 ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. septembri 2017. a määruse nr 37 „Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ § 22 lõigete 5 ja 6, Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. jaanuari 2022. a korralduse nr 32 „Kohtla-Järve linna esindajate nimetamine Kohtla-Järve linna lasteaedade hoolekogudesse“ punkti 12 ning Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike direktori Veera Kevlitši (Kevlitš) 29. septembri 2023. a taotluse nr 40/1-14 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 29. septembril 2023. a numbri 12-1/3015-1 all) alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

1) Jana Salumets – Kohtla-Järve linna esindaja, hariduse peaspetsialist;
2) Maria Yushkova – lastevanemate esindaja;
3) Irina Jakovitskaja – lastevanemate esindaja;
4) Natalya Semiletov Ljubov Borissova– lastevanemate esindaja;
5) Ljubov Borissova – lastevanemate esindaja;
6) Anna Borman – lastevanemate esindaja;
7) Anastassia Tumaš – lastevanemate esindaja;
8) Darja Podtsepajeva – lastevanemate esindaja;
9) Jekaterina  Škorubko – lastevanemate esindaja;
10) Lilija Jalonen – lastevanemate esindaja;
11) Julia Škadova – lastevanemate esindaja;
12) Aleksandra Khripkova – lastevanemate esindaja;
13) Jelena Stüf – õpetajate esindaja.

2. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2023. a korraldus nr 511 „Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine“.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Henri Kaselo                                                Anna Generalova
linnapea                                                       linnasekretär

 
22.03.2024 19:15
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk