Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

                                  KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS
                                              K O R R A L D U S

Kohtla-Järve                                                                                                          25. jaanuar 2022 nr 39

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike
hoolekogu koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 2, Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 5 ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. septembri 2017. a määruse nr 37 „Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ § 22 lõike 6 ning Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike direktori Veera Kevlitši (Kevlitš) 8. oktoobri 2021. a taotluse nr 69/1-14 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 8. oktoobril 2021. a numbri 2-5.13/3145 all) alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

1) Aljona Kazakova – Kohtla-Järve linna esindaja, linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;
2) Irina Aleksejeva – lastevanemate esindaja;
3) Irina Jakovitskaja – lastevanemate esindaja;
4) Anna Borman – lastevanemate esindaja;
5) Marina Mikhaleva – lastevanemate esindaja;
6) Natalja Rautio – lastevanemate esindaja;
7) Anastassia Tumaš – lastevanemate esindaja;
8) Lev Mussatov – lastevanemate esindaja;
9) Aljona Fimenkova – lastevanemate esindaja;
10) Viktoria Vassiljeva – lastevanemate esindaja;
11) Julia Škadova – lastevanemate esindaja;
12) Jekaterina Škadova – lastevanemate esindaja;
13) Valentina Mak – õpetajate esindaja.

2. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. oktoobri 2020. a korraldus nr 525 „Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine“.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Toomas Nael                                               Anna Generalova
linnapea                                                     linnasekretär

 
27.01.2022 12:12
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk