Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

                                                                                                                                              Kinnitatud

                                                                                                                                              Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike

                                                                                                                                              direktori käskkirjaga

                                                                                                                                              28.01.2020 06/2-2

 

FILMIMISE, SALVESTAMISE JA PILDISTAMISE KORD KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE RUUMIDES JA TERRITOORIUMIL

Kord on kehtestatud Andmekaitse Inspektsiooni juhendi alusel.

1. Filmimine, salvestamine ja pildistamine Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike ruumides ning avalikel üritustel

Lastevanematelt küsitake kirjalik nõusolek lapse pildistamiseks ja filmimiseks lasteaiaga seotud üritustel. Keeldumise korral teavitatakse sellest lasteaia personali ja/või pildistamisega seotud isikuid ja asjassepuutuvaid pilte ei avaldata.

Õppe- ja kasvatusprotsessis ning lasteaialiste pidulike ürituste jäädvustamiseks võidakse lasteaias kasutada foto-, video- või helisalvestusi. Enne foto-, video- või helisalvestuse tegemist peab sellest teavitama lasteaia direktorit või õppealajuhatajat (edaspidi juhtkond).

Kõiki isikuid teavitamata on lubatud salvestada lasteaia traditsioonilisi üritusi. Lasteaia ühisürituste videod ja fotod võib avalikustada lasteaia veebilehel.

Kõik õpetajad, lapsevanemad ja lasteaeda külastavad isikud (v.a juriidilised isikud) võivad lasteaias pildistada ja filmida oma enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja kelleltki luba küsida. Kõige tavapärasem isiklik otstarve on inimeste pildistamine või sündmuste filmimine endale mälestuseks. Enda tarbeks tehtud pilte ja videoid ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta internetti avalikult üles riputada või muul moel avalikustada kolmandatele isikutele.

Lasteaiaruumides avalikustamise eesmärgil pildistamise, salvestamise ja filmimise puhul tuleb kaamera vaatevälja jäävaid inimesi teavitada nii, et nad saavad vabalt langetada otsuse, kas soovivad kaamera ette jääda või mitte. Lasteaia avalikel üritustel (näiteks aktus, avalik lasteaiapidu, so lõpupidu, spordipäev, kontsert, heategevuslik üritus, ühiskondliku hoone avamine jms), kus avalikku huvi ning avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, filmimiseks, salvestamiseks ja pildistamiseks nõusolekut vaja ei ole. Lasteaia poolt pildistatud ja filmitud avalike ürituste fotod ja salvestised avalikustatakse lasteaia kodulehel ning osaliselt lasteaia Facebooki suhtluskeskkonnas. Salvestised on ka kättesaadavad lasteaiasiseselt lasteaia serveris.

Lasteaiaruumides filmida, salvestada ja pildistada muul eesmärgil kui avalikud üritused või enda tarbeks tohib ainult lasteaia juhtkonna ning kaamera vaatevälja jäävate inimeste loal ning mõjuval põhjusel.

Keelatud on filmida, salvestada ja pildistada ilma vastava juhtkonna loata ka duširuumides, WCdes, lasteaiasöögiruumis, garderoobis, magamisruumis, toiduplokkis. Kolmandate isikute eravestluste salvestamine ja filmimine on keelatud kõikides lasteaiaruumides ja territooriumil.

Rühmapilte võib kokkuleppel vanematega avalikustada blogides ja internetipõhistes õpikeskkondades.

2. Õppe- ja kasvatustöö filmimine, salvestamine ja pildistamine

Õppe- ja kasvatustöö filmimiseks, salvestamiseks või pildistamiseks peab olema väga mõjuv põhjus. Õppe- ja kasvatustööd saab filmida, salvestada või pildistada üksnes juhul, kui selleks annavab nõusoleku lasteaia juhtkond ning kõik salvestamisel osalevad inimesed. Õppe- ja kasvatustöö filmimise, salvestamise või pildistamise eesmärgist tuleb esmalt kirjalikult teavitada lasteaia juhtkonda, kes otsustab, kas antud tegevus on õigustatud, vajalik ja laste huvidega kooskõlas.

Alaealise puhul tuleb nõusolek võtta lapse seaduslikult esindajalt, kelleks reeglina on lapsevanem. Seejuures tuleb arvestada, et inimene võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Samuti tuleb meeles pidada, et rühmaruumis lapsed ja õpetajad vahetuvad.

Õppe- ja kasvatustöö filmimine lapsevanemate ja juhtkonna nõusolekul võib kõne alla tulla ühekordse sündmusena, näiteks lasteaia tutvustava video eesmärgil. Kui rühmaruumis filmimist, salvestamist või pildistamist soovib läbi viia lasteaiaväline isik, peab alaealiste korral lapsevanema nõusoleku saamise korraldama lasteaia juhtkond.

Erandkorral võib juhtkonna ja kõikide kaamera vaatevälja jäävate inimeste loal pildistada ja filmida rühmaruumis toimuvat õppe-eesmärgil. Antud eesmärgil tehtud fotosid ja salvestisi on lubatud kasutada ainult õppeotstarbel sama grupi siseselt õppe- ja kasvatustöös ning nende levitamine kolmandatele isikutele ja jagamine suhtluskeskkondades või mujal internetis on keelatud.

Õppe- ja kasvatustöö filmimine, salvestamine või pildistamine õpetaja töö kontrollimiseks on keelatud.

3. Lasteaia territooriumil filmimine, salvestamine ja pildistamine

Lasteaia territooriumil võivad filmida, salvestada ja pildistada õpetajad, lapsevanemad ja muud isikud (v.a juriidilised isikud) oma enda tarbeks ilma, et selleks oleks vaja kelleltki luba küsida. Enda tarbeks tehtud pilte, salvestisi ja videoid ei või hiljem ilma pildilt/videolt/ nähtuva/kuuldava inimese nõusolekuta internetti üles riputada või muul moel levitada.

Muudel juhtudel peab lasteaia territooriumil filmimine, salvestamine ja pildistamine toimuma lasteaia juhtkonna ning selles osalevate inimeste nõusolekul, alaealise puhul lapsevanema nõusolekul.

Esmalt tuleb nõusolekut küsida lasteaia juhtkonnalt, kes otsustab, kas filmimine, salvestamine ja pildistamine on laste ja lasteaia huvidega kooskõlas.

4. Ajakirjandus

Ajakirjandus peab tulenevalt ajakirjanduseetikast alati informeerima filmimise, salvestamise või pildistamise kavatsusest lasteaia juhtkonda, kes otsustab, kas filmimine, salvestamine või pildistamine on laste huvidega kooskõlas. Meedia peab sõltumata ajakirjanduseetika koodeksis nõutavast käituma laste suhtes eetiliselt ning tagama, et filmimine ja pildistamine ega salvestise avalikustamine ei kahjusta mingil moel laste huve ega loo lastest väära ettekujutust.

 
17.02.2020 20:16
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk