Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Lasteaed PUNAMÜTSIKE kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku
                                                                                                   (alates detsembrist 2007.).

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE PRIORITEETSED VÕTMEALAD JA VALDKONNAD

Lasteaed Punamütsike näeb oma missiooni, et laps oleks õnnelik siin ja praegu

Ülaltoodust teeme järelduse, et prioriteetsed võimealad ja suunad on samuti ka:
 Terviseõpetuse tunnid lastele ja vanematele
 Koostöö perekondadega
 Lapse ja vanemate vabaaja koosveetmise
 Tervislik toitumine lasteaias ja kodus
 Õuesõppe võti füüsilise aktiivsuse suurendamisel suunatud tegevus
 Personali areng lasteaia töötaja tervislik elustiil on lastele eeskujuks!


Tegevuste põhieesmärk  - kujundada tervisliku eluviisi püsivad harjumused

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE VISIOON

Meie  arvates eduka lasteaia näitajad on:
 Turvaline ja korrastatud keskkond
 Selged eesmärgid
 Tugev pedagoogiline juhtimine
 Kõrged nõudmised
 Piisav tagasiside õpitegevusest
 Pedagoogiline kultuur
 Head suhted kodudega
 Lasteaia omanäolisus

Prioriteediks peame kollektiivi meeskonnatööoskust ning uuendamisvalmidust:
 Ühiselt aktsepteeritud kutsehoiakud ja väärtushinnangud
 Ühised kutsekäitumise normid, müüdid ja tabud
 Meeskonna integreeritus, meie tunne, identiteet
 Missiooni ja strateegia ühtemoodi tõlgendamine
 Tugev motivatsioon pedagoogiliseks tööks
 Pedagoogide valmisolek täiendkoolitusele
 Juhtimiskultuur, suhtlemiskultuur, töökultuur
Selles osas on tähtis töötajate tunnustussüsteemi väljatöötamine  (täiustamine).
Personali arendamistaktika seisneb haridustase tõstmises ning professionaalsuse kasvus.

Õppe-kasvatustöös põhilised suunad näeme järgmiselt:
 Õues õppimise kava väljatöötamine ja rakendamine
 Laste arengu hindamise süsteemi täiustamine
 Erivajadustega lastele võrdsete arengutingimuste loomine
 Andekate laste maksimaalne arendamise võimaldamine
 Poiste ja tüdrukute eripärane kasvatamine ja õpetamine.

Majandustegevuses pöörata erilist tähelepanu:
 Lasteaiahoone ja ruumide renoveerimine.
 Õueala sisustamise jätkamine: mängu- ja spordivahenditega.
 Lasteaia rühmaruumide remont ning turvalise mööbliga varustamine.
 Lasteaia rühmaruumide sisustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (mööbli uuendamine).

 
03.02.2010 09:51
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk